Referat fra generalforsamlingen 2006

Referat fra generalforsamling den 10. maj 2006. Referat af den ordinære generalforsamling i Politiets Blå Baretter, d. 10. maj 2006 på Vingstedcentret. Formanden Kurt Bannerhoff bød velkommen og en enig bestyrelse foreslog Niels Grønnemose Madsen, Odense, som dirigent. Da der ikke var andre forslog indtog Niels Grønnemose Madsen pladsen som dirigent.
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig, og gav ordet til formanden, Kurt Bannerhoff.
Kurt forklarede, at bestyrelsen havde holdt 3 møder. Ét umiddelbart efter sidste års generalforsamling, et i Odense og endeligt et den 24. oktober i forbindelse med foreningens afvikling af FN-dagen. Kurt gav udtryk for, at der var en god stemning i bestyrelsen, der arbejdede fint sammen. Selv om nogle af bestyrelsesmedlemmerne af og til ”smutter” på en mission her og der var det gået godt.
Referater fra bestyrelsesmøder vil ikke blive lagt på nettet, men er tilgængelige ved henvendelse til bestyrelsen.
Arrangementet på FN-dagen var en god oplevelse, og foreningen fik fin støtte fra Københavns politi. Medaljerne blev overrakt af Rigspolitichefen. Det var en helt speciel oplevelse i Politigårdens Mindehal.
Kurt omtalte herefter arbejdet med at skaffe foreningen flere medlemmer. Kurt havde været på 4 kurser for at gøre reklame for foreningen. Der var tilgået ca. 13 nye medlemmer. Kurt takkede næstformanden for hans indsats i forbindelse med nogle af disse kurser. Kurt opfordrede alle til at være gode ambassadører for foreningen. Vi er ca. 250 medlemmer nu.
Medlemslisterne var blevet krydsrevideret. Herunder var der konstateret at en del modtog bladet uden at være medlemmer. Disse havde modtaget en skrivelse fra foreningen. Der var nu helt styr på medlemslisten.
Kurt redegjorde herefter for arbejdet med den nye hjemmeside. Arbejdet kørte fint; men var ikke tilendebragt. Der skulle nu et langt sejt træk til for at få siden ”op at køre”. Det var et professionelt firma, der stod for driften, og bestyrelsen havde stor tiltro til, at det ville blive en rigtig, rigtig god hjemmeside. Kurt opfordrede alle til at sende indlæg og fotos til hjemmesiden. Ikke store indlæg, men små korte historier og billeder.
Formanden omtalte herefter vores blad, der havde høstet stor ros fra læserne. Formanden rettede en meget stor tak til redaktøren, Merete. Formanden afslørede herunder, at Merete havde giftet sig, og formanden overrakte herefter en gave fra foreningen. Merete fik herefter lejlighed til at redegøre for arbejdet med bladet. Udgivelsesterminerne var på plads nu, og formatet var blevet ændret. Det gav plads til mere stof.

Næstformanden havde været repræsenteret foreningen på FN-museets åbningsdag.
Formanden takkede næstformanden for arrangementet med årsmødet og generalforsamlingen. Det havde været planlagt at Kaj Vittrup skulle være foredragsholder, men måtte trække sig på grund af arbejdet i Kosovo. I stedet rettede Kurt en tak til Jesper for hans interessante indlæg dagen forinden, hvor han fortalte om hans spændende mission i Banda Aceh. Faglig sekretær Flemming Olsen havde ikke haft mulighed for at deltage i dette års træf.
Formanden opfordrede alle medlemmerne til at sørge for at vi blev flere til næste års træf.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat.
Christian Årup forespurgte, hvor fanen var henne. Formanden beklagede at fanen ikke var til stede, og lovede, at dette ikke ville ske igen.
Kåre Knudsen spurgte om bestyrelsen var sikker på at vi var medlem af FN-museet i Frøslev. Formanden redegjorde for at der var betalt for medlemskabet.
Beretningen blev herefter godkendt.
I kassererens fravær fremlagde næstformanden foreningens regnskab. Der var revisionsbemærkninger, som var omdelt til de tilstedeværende.
Christian Årup forespurgte til økonomien i forbindelse med bladet, og undrede sig over økonomien i forbindelse med bladudgivelsen, idet der i 2004 var kr. 0 i indtægt og i 2005 var kr. 9.000,-. Dette skyldtes at pengene kom i ”kassen” året efter at de var tjent..
Regnskabet blev godkendt at generalforsamlingen.
Der var ikke foreslået kontingentforhøjelsen, men formanden forberedte medlemmerne på, at man nok blev nødt til at forhøje kontingentet.
Herefter var der valg til bestyrelsen. Lars Ruby blev valgt som kasserer Jacob Mølgaard blev valgt som medlem af bestyrelsen. Leif Møller blev valgt som suppleant Charles Pedersen valgte at trække sig som revisor for at give plads til en revisor øst for Storebælt. Jan Mortensen blev valgt.
Der var ingen indkomne forslag.
Herefter gik vi til eventuelt.
Næsteformanden redegjorde for hans besøg på FN-museet. Pensioneret kollega Jørgen Fried var kustode på museet. Han ville til at trække sig. Næstformanden havde foreslået personaleforeningen, at der blev åbnet op for at det blev muligt at forrette reservetjeneste på museet. Det var meningen at Gert Thisted skulle erstatte Fried. Næstformanden anbefalede medlemmerne at besøge museet.
Merete havde nogle bemærkninger om bladudgivelsen. Hun skrev tit ud til missionerne for at få stof til bladet. Takkede Poul Erik for hans arbejde i forbindelse med at læse korrektur.
Christian Årup advarede mod kontingentforhøjelse.
Preben Nielsen supplerede med bemærkninger i forbindelse med FN-museet. Det var opfattelsen at der skulle køres en ny i stilling til bestyrelsesposten i museet.
Kåre Knudsen henviste til at vi tidligere havde talt om at udsende en medlemsliste således at det var muligt at identificere mulige deltagere til vores træf.
Hans Blicher Lauritsen foreslog at medlemsfortegnelsen blev offentliggjort i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Nogle medlemmer mente, at der nok var nogle kolleger, der ville have sig frabedt dette. Formanden foreslog, at hvis man ville have en kunne man sende en mail til formanden, der så ville besvare med en vedhæftet fil Næstformanden foreslog at der i de nye politikredse blev udpeget en kontaktperson, der havde til opgave at ”punke” kollegerne til at deltage i foreningens arrangementer.
Næstformanden ville gerne have en tilkendegivelse omkring vedr. afviklingen af 2. dagen (generalforsamlingen) Der var stemning for at vi fremover sløjfede frokosten efter generalforsamlingen for at undgå forhøjelse af brugerbetalingen. Formanden slog til lyd for at vi fandt et sted på Fyn hvor vi kunne afholde træf og generalforsamling. Det var der en overvejende positiv stemning for. Nogle medlemmer foreslog at vi prøvede Mosegården igen.

Næste års møde er 8. – 9. maj 2007.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning, og takkede for fremmødet.
Slutteligt udbragte forsamlingen et leve for foreningen.