Referat fra generalforsamlingen 2007

FÅBORG, ”Hotel Mosegaard”, 080507

Formanden Kurt Bannerhoff bød velkommen til den ordinære årlige generalforsamling, som fandt sted i umiddelbart efter årsmødet.

Formanden byder velkommen.
Formanden oplyste, at bestyrelsen forinden havde holdt møde og peget på Niels Grønnemose Madsen som dirigent. Han blev valgt. Han takkede endog for den hæder og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Den havde behørigt været annonceret i Dansk Politi og Politiets Blå Baretter. Han oplæste den omdelte dagsorden. Han ville ikke nedsætte evt. stemmeudvalg/tællere før det måske blev nødvendigt.
Formanden og næstformanden gør sig klar til Årsmødet!
Formanden aflagde herefter beretning i henhold til dagsorden. Han startede med at hilse fra Merete Norring som måtte melde forfald meget sent p.g.a arbejde og Jakob Mølgaard som p.t. var på Mission i Sudan. Han oplyste, at der siden sidst havde været en medlemsfremgang. Vi var nu oppe på 260 medlemmer og det var rigtig flot. Formanden mødte gerne op til alle udsendelser, når kollegaerne udgik fra Brøndby Park. Han fik gerne tegnet nogle stykker og opfordrede dem altid til at skrive hjem fra missionerne. Alle historier kunne bruges, – og så var det op til redaktøren og sortere i

Formanden aflægger beretning og dirigenten Niels Grønnemose Madsen lytter med og styrer slagets gang under Generalforsamlingen.
Han havde konstateret problemer med post distributionen af vores blad. Formanden havde møjsommeligt gennemgået listen og set – ”hvem får bladet og ikke betaler”- ” hvem betaler og får ikke bladet”. Det havde været et kæmpearbejde, men var nu ajourført, og det var han glad for. Det blev videregivet til kasseren, som så skulle ajourføre kontingent med Sprogforbundet. Iflg. formanden var det 40 som ikke modtog bladet- medens 20 modtog bladet og var ikke medlem.

Hjemmesiden havde et ”vist udseende” men formanden erkendte også at den kunne blive bedre. Han mente, at med de nye tiltag der var gjort, – ja så hang meget af arbejdet på ham selv. Han havde senest fået lagt de sidste 2 års forsider samt overskriften på artiklerne i bladene på hjemmesiden i ”bladarkivet”. Artikler kunne så rekvireres ved, at man sendte en mail til formanden, der vil kopiere den ønskede artikel og sende den til vedkommende. P.t. var der desværre kun ”Kosovo billeder” i fotoarkivet, men der arbejdes fortsat på, at få lagt fotos ind fra de forskellige missioner. Formanden opfordrede alle, som havde nogle sjove eller interessante fotos, at sende dem til ham evt. med en kort beskrivelse af, hvad de fremsendte fotos viste.
Bladet havde formanden kun ros overfor. Han syntes Merete havde gjort et kæmpearbejde og var meget stolt af resultatet. Vi havde et blad der var flot i udseende. Vi havde et blad som havde et fagligt højt indhold, ligesom der var plads til rejsebeskrivelser fra de forskellige missioner. Han kunne da også løfte sløret for, at det var lykkedes Merete at få flere penge til foreningen pr. blad ud af bladudgiveren, netop på grund af det kvalitetsløft. Han omtalte også, at andre var begyndt at bejle til os, om ikke de kunne få lov at trykke bladet i fremtiden og ville måske allerede give os flere penge for denne rettighed. Formanden ville ikke uden videre være ”utro” mod bladudgiveren. Formanden fik herunder lejlighed til at takke den mangeårige ”korrekturlæser” Poul Erik Pedersen og overrakte denne nogle vinflasker. Poul Erik var der altid når redaktøren lige skulle have gennemset og rettet i en artikel.

Når han var ved bladet, ville han også nævne, at han havde fået en henvendelse fra Rigsarkivet, at de skam læste med på sidelinien og manglede nogle af vores blade fra vi begyndte med nr. 1 i april / 95. Formanden havde fulgt op på dette og havde ved egen og andres hjælp fundet frem til, hvilke numre af vores blad der manglede og opfordrede alle til at gennemse en liste, han havde lagt frem. Han opfordrede alle til at gå hjem og se i gemmerne og om vi ved fælles hjælp kunne rekonstruere.
Formanden og Poul Erik havde været repræsenteret ved FN-dagen den 24. oktober 2006 ved Jægerspris lejren. Ligesom der ville blive repræsentation ved ”Peace keepers day”.

Formanden beklagede, at han ikke som lovet havde nået at lade sig repræsentere ved åbningen / receptionen i Frøslev – museet. Det skulle ikke ske igen,- så ville der blive sendt en anden repræsentant fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde holdt 2 møder i løbet af året, ligesom man havde besøgt Jørgen Rasch Møller på dennes 60-års dag i Fåborg. Formanden takkede for samarbejdet i bestyrelsen, ligesom han takkede for samarbejdet til International Afsnit og Politiforbundet. — Der var herefter lejlighed til spørgsmål, – men ingen havde spørgsmål og beretningen blev godkendt.

Regnskabet: Kasseren fremlagde herefter regnskabet i revideret og godkendt udgave. Det blev omdelt og blev gennemgået pkt. for pkt. Han ville dog lige starte med at sige, at den normale revisor Jan Pihler og suppleanter havde været forhindret p.g.a reform/dødsfald m.m. Det blev derfor nødvendigt at indkalde en reserve ”nødrevisor” i form af Tommy Gosch – den sidste kasserer på posten. Han håbede, at forsamlingen ville godkende denne påtegning og ”godkendelse”.
Herefter blev der en del diskussion omkring ”aktiver”, hvor der stod en post ”varebeholdning”- 3 beløb på tilsammen ca. 11.700 kr., hvor der skulle være en beholdning af håndklæder- emblemer-t-shirts. Det havde kasseren ikke kunnet finde. Agner redegjorde for emblemerne, som han havde taget med. Der var en god portion usolgte. Han mente ikke der var nogle t-shirt men derimod nogle tryk- der kunne overføres på t-shirt. De måtte stadig være hos ”trykkeren”.
Kasseren var mest stemt for at man afskrev det hele. Det ville forsamlingen ikke godkende, da regnskabet så ikke stemte og der var tale om ca. 11.000 kr.

Dirigenten forsøgte sig med 2 forslag – omkring emnet. Det vandt ikke gehør. Erik Jensen mente at så blev underskuddet jo tilsvarende større og det hang ikke sammen. Christian Aarup mente, at han havde set nogle t-shirt for 2 år siden. Knud Møller protesterede og sagde, ”de må jo være et sted-når de står i regnskabet”. Agner mente at t-shirt for længst var væk- men at det beløb, som var angivet i regnskaberne nogenlunde kunne passe med et beløb man i sin tid skulle give for en ”skabelon” til logoet og at denne skabelon-matrice fortsat måtte være ved udbyder. Den adresse havde han derhjemme.
Kassereren og sekretæren gør sig også klar, mens Hr. Mortensen lige ser papirerne igennem.
Dirigenten pålagde herefter bestyrelsen, at den til næste generalforsamling får klarhed over det punkt i regnskabet. Evt. ved at få en dialog i gang med den tidligere formand. Herefter blev REGNSKABET vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 ” -at § 3 ændres som medlemmer kan optages politifolk og pensionerede kollegaer, der er eller har været udsendt i FN tjeneste og anden International Tjeneste”.
Det affødte mange følelsesladede ytringer. Kåre anførte, at det var bestemt ikke meningen fra vi startede foreningen. Agner anførte, at med Internationale missioner skulle nærmere forståes bl.a EU-IHB. Lars anførte, at det er rigtig med FN- men mange missioner i fremtiden ville måske ikke engang blive i FN regi – men blive forskellige små missioner rundt omkring. Måske udsendt fra vores eget land. Det var til en fælles forståelse for os alle. Formanden bad forsamlingen støtte ideen, idet formålet var at få flere med og komme så bredt omkring i blandt andet nogle af de første missioner til Cypern-Gaza med mere…hvor mange pensionerede kollegaer gerne ville med.
Ved den efterfølgende afstemning stemte 17 ud af 19 for vedtaget og 2 stemte imod. Dirigenten henviste til vedtægterne og erklærede ændringen for vedtaget.
Forslag 2 – ” at § 6 ændres til at umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig også med en næstformand”. Formanden begrundede det med, at han gerne ville have en officielt udnævnt næstformand, som ofte skulle tage over, når han selv var forhindret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Der var IKKE andre forslag fremsendt til bestyrelsen.
Valg 2007- ulige år. Dirigenten redegjorde for valg på lige og ulige år. Det var således de valgte fra 2005- Kurt Bannerhoff, Jesper Christoffersen og Jørgen Rasch Møller, som var på valg. Alle var villige til genvalg og blev valgt med akklamation. Suppleanten Hans Fredholm havde meldt fra og ville ikke genopstilles. I hans sted blev valgt Leif Møller som suppleant for 2 år. Han var tidligere valgt for 1 år. Poul Erik Pedersen blev herefter valgt for 1 år.
Revisor Jan Pihler blev genvalgt.
Eventuelt – her blev ordet givet frit og der kom en rigtig god diskussion. Poul Erik mindede formanden om ”Peace Keepers Day” den 29 maj- hvor vi skulle være repræsenteret og Agner mindede om, at der skulle lægges en blomst ved mindestenen.
Kåre ville have nogle flere med på outlook- så de kunne se og komme til vores årsmøde. Fremmødet kunne sagtens være bedre.
Christian mente ikke man skulle trække for meget for at være med…så kunne det føre til forfald og udmeldinger. Det var en balance.
Jørgen Rasch Møller omtalte igen ”kontaktmandsordningen” og opfordrede Internationalt afsnit og Poltiforbundet til at arbejde videre med ideen. Tommy svarede, at det faktisk var en god ide og det bestemt var en ide som chefen Jesper Friedrichsen arbejdede seriøst på. Måske skulle man lige tage kontakt til afdelingen. Formanden omtalte igen overvejelserne om at gøre pensionister kontingentfrie. Dirigenten indskærpede for ham, at det var ikke noget der kunne vedtages. Formanden erkendte, at han heller ikke rigtig kendte omfanget af sin ide, – og hvor meget det ville betyde for fremtiden, hvor der jo bestemt ikke kom færre pensionister, men som systemet er nu, virkede det ret besværligt at indkræve kontingent fra denne medlemsgruppe. Poul Erik bad bestyrelsen tænke sig godt om og arbejde lidt mere med det, førend det kom ud i forsamlingen.
Herefter var der en diskussion med Internationalt afsnit omkring udsendelser- og om hvorfor nogle af de allerede godkendte ikke var kommet ud. Hvorfor man ikke p.t. udfyldte den tildelte kvote. Det blev aftalt at formanden tog sig af den del.
for referat.

Jesper Christoffersen. sekr. / dirigent Niels Grønnemose Madsen / formand Kurt Bannerhoff.