Referat fra generalforsamlingen 2009

Af Poul Erik Pedersen, Københavns Politi.


1: Valg af dirigent.

Erik Jensen foreslået af bestyrelsen. Valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Efterfølgende var der 1 minuts stilhed for at mindes Karsten Krabbe og Benny Nielsen, der begge var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.


2: Formandens beretning.

Kurt Bannerhoff kunne berette, at foreningen har 237 medlemmer, hvilket er nogenlunde det samme som sidste år. Enkelte nye medlemmer er kommet til, og et tilsvarende antal har forladt foreningen. Formanden bad om ideer til, hvordan vi får fat i nye medlemmer. Han ville også gerne vide, hvad medlemmerne ville med foreningen. Har vi stadig en berettigelse. Formanden gav selv svaret ved at tilkendegive, at der var brug for foreningen. Og han håbede, at den fortsat ville eksistere i mange år. I forbindelse med sidste bestyrelsesmøde i Odense blev det aftalt, at formanden og redaktøren skulle deltage i det næste kontigentmøde i Kosovo. Så kunne redaktøren finde kolegaer, der fortsat kan forsyne hende med artikler. Og formanden kan så forsøge at hverve nye medlemmer. Formanden deltog stadig på kurser i forbindelse med udsendelser, men efter overgangen til EU missioner bliver der primært tale om udsendelser i små hold.

Der har været 2 bestyrelsesmøder, hvilket passer til behovet. Og opstår der akutte problemer, så sendes der mail rundt til bestyrelsesmedlemmerne. Formanden oplyste videre, at foreningen manglede fanebærere. Såfremt de pårørende ønskede det, vil foreningen gerne give møde med fanen. Men det vil være umuligt for bestyrelsen at dække hele landet. Så frivillige må gerne rette henvendelse. Ingen personer havde ansøgt om Fredsprismedaljen i 2008. Opfordrede eventuelle emner til at søge i år. Foreningen støtter fortsat FN museet med et årligt beløb.

Der er stadig problemer med hjemmesiden, og formanden ønskede ideer til at gøre siden bedre. På nuværende tidspunkt betaler vi for høj en pris i forhold til resultatet. Såfremt deltagerne kender nogen, der eventuelt kunne påtage sig jobbet, så måtte de gerne rette henvendelse. Igen i år kunne formanden rose Merete Norring for et fremragende blad. Det er nu blevet aftalt, at der er vingaver til kollegaer, der fremsender artikler.

I forbindelse med bestyrelsesmødet i Odense drøftede man en henvendelse fra fængselsfunktionærer, der gerne ville optages i vores forening. Bestyrelsen var enige om at sige nej til denne henvendelse. Generalforsamlingen vil under eventuelt blive forespurgt om deres syn på henvendelsen. Formanden oplyste om 2 erstatningssager mod henholdsvis FN og Rigspolitichefen. Det bliver spændende at se, hvordan sagerne ender.

Kurt Bannerhoff havde modtaget en mail fra kollega i Georgien vedrørende forskellige lønningsformer. Han opfordrede PID til at kigge på sagen. Efter ganske få indlæg blev beretningen godkendt.


3: Regnskaber.

Regnskabet viste et overskud på kr. 7435,00. I løbet af 2008 blev det konstateret, at bladudgiveren ikke havde betalt for flere blade. Derfor har der i det forløbne år været en stor indtægt fra bladudgiveren. Regnskabet godkendt.


4: Indkomne forslag.

Kurt Bannerhoff oplyste om henvendelsen fra Fængselsforbundet. Efter en meget kort debat kunne det konstateres, at samtlige deltagere bakkede bestyrelsen op. Dog blev det vedtaget, at der kunne gives mulighed for spalteplads i vores medlemsblad, såfremt det var ønskeligt. Desuden var der forslag om uændret kontigent. Dette forslag blev godkendt.


5: Valg af bestyrelse.

Jørgen Møller genvalgt som næstformand. Jan Mortensen genvalgt som kasserer. Leif Møller genvalgt som suppleant. Jan Pieler genvalgt som revisor.


6: Eventuelt.

Jan Mortensen forespurgte om gaveregulativ i foreningen. Forsamlingen tilkendegav at en sådan gaveregulativ ikke var nødvendig. Det må være op til at bestyrelsen at afgøre, hvorvidt der ved særlige lejligheder skal gives en gave. Jørgen Møller opfordrede til at finde nogle kontaktpersoner i kredsene. Embedet havde valgt nogle kontaktpersoner, men flere af dem har aldrig været ude i missioner. Så de er mere en kontakt til Rigspolitiet. Claus Redder oplyste, at PID ikke er repræsenteret i kontaktpersonordningen. PID deltager heller ikke i debriefinger.

Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden.