Referat fra generalforsamlingen 2010

Af Poul Erik Pedersen, Københavns Politi.

1: Valg af dirigent.

Niels Grønnemose Madsen blev foreslået af bestyrelsen. Der var ikke andre forslag og Niels takkede for valget og gik straks over til at konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet det var annonceret i bladet Dansk Politi´s december 2009 nummer, i vores eget blad Politiets Blå Baretter´s december nummer 2009, ligesom det har været indkaldt på hjemmesiden siden 1. Januar 2010.


2: Bestyrelsens beretning.

Formanden, Kurt Bannerhoff, indledte beretningen med at konstatere, at selv om foreningen i år havde 15 års jubilæum var der ingen tegn på, at vi blev færre medlemmer, tvært imod. Selv om en del kollegaer valgte at melde sig ud, når de blev pensioneret og en del pensionister valgte at melde sig ud, når de fik opkrævning af kontingentet kunne formanden konstatere, at vi alligevel var flere medlemmer i dag end ved sidste års generalforsamling. Dette var selvfølgelig glædeligt og han håbede på, at det var en tendens, som gerne måtte fortsætte. Det krævede dog, at foreningen fik muligheden for at promovere sig i forbindelse med bl.a. IPOK – kurserne. Han gentog ligeledes sin glæde over, at der i år i forhold til de seneste år, var mødt væsentlig flere op til Årsmødet og Generalforsamlingen og heraf flere nye, men også gammelkendte ansigter.

Formanden takkede Generalforsamlingen for, at han og redaktøren sidste år fik bevilliget en tur til Kosovo for at dække den første EU – medaljeparade, som fandt sted lørdag den 15. August 2009 Med hensyn til indholdet i turen henviste formanden til artiklerne, som han og redaktøren havde skrevet i vores blad. Han ville alligevel gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til kollegaerne, som var i Kosovo på besøgstidspunktet, for deres gæstfrihed og venlige behandling af ham og redaktøren under deres besøg. En af de ting som han især havde bemærket dernede var den utrolige samhørighed, der var mellem kollegaerne på holdet dernede. Det var tydeligt og mærkbart, at man havde det godt sammen, man tog sig af hinanden og foretog sig i det hele taget en masse sammen, hvilket selvfølgelig var med til at styrke holdet som helhed, men også den enkelte kollega. Et af formålene med turen havde også været at hverve nye medlemmer, og med 8 nye personnumre til listen over medlemmer må det også konstateres, at det havde været en succes. Som en af de pudsige ting, der var sket på turen nævnte formanden, at det var helt utroligt, at man kunne komme som danskere ned til Kosovo i den formentlig mest urolige region Mitrovica og uden aftale henvende sig ved havelågen til den tidligere præsident og nuværende borgmester, der sad i haven iført shorts, støttestrømper og undertrøje og bede om et interview, og få det, mens hustruen straks blev sat i gang med at servere saftevand og kaffe for gæsterne.

Formanden nævnte smertensbarnet, hjemmesiden, hvor der ikke rigtigt var sket nogen udvikling siden sidste generalforsamling. Han påpegede, at han var for tanken om en hjemmeside, men kun hvis den var aktiv og levende, og det konstaterede han, at den for tiden ikke var. Bestyrelsen havde ledt efter en person med tilstrækkelig indsigt i hjemmesiders opbygningen og interesse for at styre vores, men desværre var tidligere interesserede hoppet fra, og nu bad formanden om forsamlingens tilkendegivelse vedrørende hjemmesidens fortsatte eksistens.

Formanden gav herefter ordet til næstformanden, Jørgen Rasch Møller, der havde repræsenteret foreningen i flere sammenhænge i det forløbne år og herunder havde han deltaget i den årlige generalforsamling og åbningen af FN museet i Frøslev. Der var ikke de store bemærkninger til generalforsamlingen, dog skal nævnes at bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev forkastet. Forsamlingen fandt ikke, at forslaget var bearbejdet godt nok. Jørgen blev valgt som suppleant, der havde vist været lidt lobby arbejde mellem Kurt og Jørgen Fried i den henseende.

Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende møde og Jørgen blev valgt ind i et PR udvalg.

Kontingentet forblev uændret.

Jørgen deltog i slutningen af april i stiftende generalforsamling omkring dannelsen af støtteforening til oprettelse af veteranhjem i trekantområdet. PBB var allerede sidste år inviteret med og Jørgen har deltaget i flere møder. Man er langt fremme i Fredericia takket være en rigtig ildsjæl, tidligere mp.er Carl Bratved. Han blev på mødet valgt som foreningens første formand. En bred vifte af foreninger blev repræsenteret i den valgte bestyrelse. Jørgen var blevet spurgt om han ville stille op til bestyrelsen men havde takket nej, men havde givet udtryk for, at PBB bakkede 100% op omkring ideen med veteranhjemmet, der bliver tilgængeligt for alle, der har været eller skal udsendes af den danske stat, samt deres pårørende. Jørgen redegjorde for den økonomiske situation omkring oprettelse og drift af hjemmet, der bliver det første af i alt 3 hjem i Danmark.

Vi får som forening 5 stemmer til den årlige generalforsamling og kontingentet bliver så beskedent som 250,- kr pr. år.

Man påregner, at købet af en passende ejendom pt. ejet af Fredericia kommune går i orden i maj og at det kan blive klar til åbning i juli.

Der vil komme referat i det kommende blad fra begge begivenheder.

Formanden gav ordet til redaktøren, Merete Norring, der redegjorde for bladets status. Hun oplyste, at det ikke var blevet lettere at få stof ind til bladet og at det seneste nummer var det hidtil tyndeste, siden vi overgik til den nye A 4 form. Hun havde dog hele tiden fat i folk ude og hjemme for at aftvinge dem en artikel, men det ville være væsentlig bedre, hvis medlemmerne af sig selv indsendte stof til bladene. Hun var stadig begejstret for bladet indhold og udseende, men erklærede, at det altid kunne blive bedre. Indholdsmæssigt krævede det dog at langt flere var opmærksomme på, at der også er plads til deres historie, ny eller gammel, bare det er interessant. Som noget nyt var der nu vingaver til artikelskriverne og det var vores trykker, der er sponsor, så udgiften påvirker ikke foreningens budget. Merete oplyste endvidere, at hun og formanden havde drøftet ideen om at skrive en bog om foreningen og dens virke. Dette krævede dog, at der var en kollega med tilstrækkelig indsigt i det at skrive en bog, som kunne være tovholder. Hun var også klar over, at der skulle være et økonomisk grundlag for at lave en sådan bog, men det måtte kunne klares ved ”Fondraising” og hårdt arbejde. Ideen ville man arbejde videre med og hun håbede på, at det kunne lade sig gøre at gennemføre den.

Formanden takkede alle, som på en eller anden måde havde været med til at drive foreningen og herunder en speciel tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, som lang hen ad vejen blev klaret via de elektroniske arbejdsredskaber. Han sendte en særlig tak til Erik Jensen, som desværre ikke kunne være til stede i år, men han havde alligevel været ”aftalemand” ved Slipshavn. Også en særlig tak til Poul Erik Pedersen, som altid stillede sig til rådighed som korrekturlæser. Formanden takkede desuden foreningens samarbejdspartnere, Politiforbundet, især for den økonomiske støtte på kr. 5000,- til mødet i år, Rigspolitichefen og herunder især Internationalt Afsnit, Forsvaret Blå Baretter samt alle de øvrige, som vi er i kontakt med i løbet af året. Han overgav herefter bestyrelses beretning til dirigenten.

Den efterfølgende debat drejede sig i væsentlighed om hjemmesiden og flere gav udtryk for, på samme måde som formanden, at hvis den ikke fik et løft, og blev mere levende, var det måske på tide, at lukke den ned. Alligevel gav de fleste udtryk for, at man skulle forsøge med endnu et år og bruge mere energi på at få fat på en eller anden, som ville afse tid og kræfter på hjemmesiden. Herunder erklærede Jakob Mølgaard fra bestyrelsen, at ville forsøge at skaffe sig lidt tid og bruge den på en hjemmeside, som vi selv administrerer. Han fik selvfølgelig en masse gode råd med på vejen og det lød som om flere ville bakke ham op i arbejdet. Der var en mindre debat om medlemstallet, men alt i alt var det positivt, at vi stadig fik nye medlemmer. Der var også roser til bestyrelsen for deres arbejde for foreningen fortsatte virke, ligesom flere gav udtryk for det positive i, at der var mødt flere medlemmer op i år.

Dirigenten satte herefter beretningen under afstemning og den blev godkendt med applaus.


3: Regnskaber.

Kassereren, Jan Mortensen, delte regnskabet ud og gennemgik de mest markante poster. Han oplyste bl.a. at det store udsving, som man kunne se på bladindtægterne skyldes, at vi sidste år fik reguleret et tilgodehavende fra trykkeren. Han redegjorde ligeledes for den afskrivning af emblemer m.v., som fandt sted sidste år, med generalforsamlingens godkendelse. Han beklagede, at der kun havde været Lars Ruby til stede for at gennemgå regnskaberne, men vores anden revisor, Jan Pieler, var simpelthen forhindret. Kassereren bad om generalforsamlingens forståelse og godkendelse på trods af, at kun 1 af vores revisorer havde godkendt regnskaberne. Han konstaterede afslutningsvis, at vi havde en sund og god økonomi, og han foreslog derfor at kontingentet forblev uændret kr. 10 pr. måned.

Han overgav herefter beretningen til dirigenten.

Dirigenten kunne hurtigt sætte regnskaberne og forslaget under afstemning, idet der ikke var spørgsmål hertil. Regnskaberne og forslaget om det uændrede kontingent blev også godkendt med applaus.


4: Indkomne forslag.

Der var ingen forslag at tage stilling til.


5: Valg af bestyrelse.

Kurt Bannerhoff blev genvalgt som formand.

Poul Erik Pedersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for Per Andreassen, der ikke ønskede genvalg.

Jakob Mølgaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

6: Valg af suppleanter.

Stig Andersson blev valgt som suppleant for Poul Erik Pedersen, der indtrådte i bestyrelsen.


7: Valg af revisorer.

Lars Ruby blev genvalgt som revisor.


8: Eventuelt.

Herunder takkede formanden for genvalget. Han gjorde samtidig opmærksom på, at dette ville blev hans sidste periode som formand, idet han håbede på at nogle yngre kræfter ville tage over. Desuden gjorde han opmærksom på, at det efterhånden var 10 år siden, at han sidst var i en mission, og det gjorde ikke jobbet som formand nemmere, når man havde tingene så meget på afstand. Derfor var turen i Kosovo i sommer en livgivende indsprøjtning.

Under eventuelt gav flere af medlemmerne udtryk for, at de var glade for, at de havde afsat tid til at deltage i årets møde og de glædede sig allerede til næste års møde, som formentlig bliver i Frøslev-lejren, idet næstformanden ville undersøge muligheder og pris for at vi kunne reservere stedet.

Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for sin måde at lede generalforsamlingen på.

Dirigenten takkede og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.