Referat fra generalforsamlingen 2011

AF POUL ERIK PEDERSEN, KØBENHAVNS POLITI


1: Valg af dirigent.

Niels Grønnemose Madsen blev foreslået af bestyrelsen. Der var ingen modkandidater, så Niels blev valgt som dirigent.
Hun kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Han kunne derefter give ordet til formanden Kurt Bannerhoff.


2: Bestyrelsens beretning.

Formanden startede med at byde velkommen til de fremmødte. 20 personer deltog i arrangementet. Han havde selvfølgelig gerne set flere deltagere.
Foreningen har i øjeblikket ca. 230 medlemmer. Det er en lille tilbagegang, som især skyldes problemerne med at fastholde de medlemmer, der enten går på pension eller på anden måde forlader politiet.
Som tidligere år har der været 2 bestyrelsesmøder. Det første møde var i Odense med Jørgen Rasch Møller som vært. Og det andet bestyrelsesmøde var umiddelbart før Årsmødet. Ellers er der hele tiden kontakt via mail, og mange spørgsmål løses på denne måde.
Hjemmesiden er blevet forbedret. Dog er der stadig mange ting, der kan forbedres. Efter aftale med web-masteren skulle formanden og Stig Anderson have et weekend-kursus, så man fremover var i stand til selv at arbejde med hjemmesiden. Eller eventuelt lære en anden op, så denne kan varetage funktionen.
Formanden kunne igen konstatere, at medlemsbladet stadig er foreningens ansigt udadtil. Redaktøren laver stadig et fremragende blad. Men uden hjælp fra kollegaer kan der ikke laves et læseværdigt medlemsblad. Derfor er det stadig vigtigt at tage kontakt til kollegaer, der er ude i missioner.
Formanden arbejder stadig på at indføre en medalje, som kan uddeles til danske politifolk, som på en eller anden vis har gjort tjeneste i udlandet. Her skal man finde ud af farver og farvesammensætninger, såfremt det bliver aktuelt. Desuden er det vigtigt at sikre sig, at medaljen bliver godkendt, så den kan benyttes på uniformen.
I 2015 har foreningen 20 års jubilæum, og bestyrelsen vil undersøge muligheden for at lave en tur til Ex-Jugoslavien, så kollegaer får mulighed for at besøge nogle af de områder, hvor de har gjort tjeneste.
Formanden havde forhørt sig hos Forsvaret, hvor man via Kammeratstøtteordningen laver lignende ture. Her bor man dog på samme hotel under hele turen. Formanden så gerne, at man kunne bo på forskellige hoteller. Dette vil dog gøre turen dyrere.
Såfremt der er interesse for en sådan tur, kan der nedsættes et udvalg, der skal arbejde videre med planerne.
Formanden oplyste, at foreningen mangler en eller flere fanebærere.

Næstformanden Jørgen Møller fortalte efterfølgende om FN-Museets generalforsamling den 2. april i år.  Her var vigtigste punkt en vedtægtsændring, der medfører, at ”magten” skal flyttes fra bestyrelsen til generalforsamlingen. Efterfølgende åbnede den nye sæson. Alle pladser som kustoder i sæsonen 2011 er besatte.
Dernæst berettede han om veteranhjemmene i København og Fredericia. Her støtter foreningen med bidrag. Foreningen giver p.t. ikke bidrag til venteranhjemmet i Ålborg, da der stadig er usikkerhed omkring organisationen. Jacob Mølgaard følger udviklingen.

Efterfølgende var der korte indlæg omkring medaljer, kontakt til pensionister, hjemmeside samt evt. tur til missionsområdet.
Herefter blev formandens beretning godkendt.


3: Regnskab.

Kassereren, Jan Mortensen, omdelte det reviderede regnskab. Han gennemgik de mest markante poster. Der er en nedgang i indtægtssiden, da der stadig mangler betaling for en enkelt bladudgivelse i 2010. Ellers var der ikke de store udsving.
Han kunne afslutningsvis konstatere, at foreningen stadig havde en sund og god økonomi, hvilket især skyldes den gode aftale med bladudgiveren. Han kunne derfor foreslå, at kontingent for 2011 forbliver uændret.
Dirigenten kunne så sætte regnskabet til afstemning, da der ikke var spørgsmål til regnskabet. Godkendt med applaus.


4: Indkomne forslag.

Jørgen Rasch Møller havde fremsendt følgende forslag til ændring af § 10 i vedtægterne: I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens formue ligeligt mellem FN-Museet og Fonden for Veteranhjemmene.
I forbindelse med den efterfølgende debat blev det foreslået, at formuen kunne deles i 3 dele, så Politihistorisk Museum også kom i betragtning.
Forslaget sendt til afstemning. Forslaget vedtaget med 19 stemmer for.


5: Valg af bestyrelse.

Jan Mortensen blev genvalgt som kasserer.
Næstformanden Jørgen Rasch Møller ønskede ikke genvalg. Stig Anderson valgt ind i bestyrelsen for 1 år.
Leif Møller genvalgt som suppleant.
Gert Remme, Midt- og Vestjyllands Politi, nyvalgt som suppleant.
Jan Pieler ønskede ikke genvalg som revisor. Nyvalgt blev Ole Amstrup.


6: Eventuelt.

Jørgen Rasch Møller benyttede lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i de 6 år, hvor han har siddet i bestyrelsen.
Ole Amstrup opfordrede de deltagende til at finde nye gæster til næste årsmøde.
Holger Jørgensen nævnte Cypern træf i Sønderborg den 2. weekend i juli.

Sluttelig kunne Niels Grønnemose Madsen takke for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.