Referat fra generalforsamlingen 2012

Af Poul Erik Pedersen, Københavns Politi.

 

1: Valg af dirigent.

Niels Grønnemose Madsen havde meldt afbud, hvorfor bestyrelsen foreslog Jesper Christoffersen som dirigent. Der var ingen modkandidater, så Jesper blev valgt.

Han kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet, idet den flere gange havde været omtalt i bladet.

Herefter gennemgik han dagsordenen. Her var der den sædvanlige usikkerhed om, hvem der var på valg.

 

2: Bestyrelsens beretning.

Formanden indledte med mindeord for en vores trofaste medlemmer, Knud Møller, der ikke længere ønskede at være iblandt os. ÆRET VÆRE HANS MINDE.

Han kunne berette, at det er 20 år siden, at man startede udsendelse af politifolk til Balkan. Han måtte erkende, at foreningen aldrig ville få den totale anerkendelse. Derfor må foreningen overleve på godt kammeratskab.

Formanden gav udtryk for, at foreningen formentlig aldrig ville blive den sparringspartner, som man havde tænkt sig. Nemlig ved at blive knyttet tættere på udsendelserne og få lejlighed til at møde de udsendte inden udsendelse og måske også under. Dette kunne f.eks. gøres ved, at Politiforbundet bare en gang imellem inviterede en fra foreningen med til medaljeparaderne eller til et af kontigentmøderne.

Desuden ville det være rart, hvis vi af Rigspolitiet blev inviteret med til at præsentere foreningen i.f.m. kurserne, som bliver afholdt før udsendelse. Ydermere kunne Rigspolitiet, og er velkommen til, bruge foreningens blad til at tiltrække nye (eller gamle) interesserede til som ansøgere.

Foreningen har ca. 230 medlemmer. Desværre er det ikke længere muligt at hilse på de nye kollegaer, der skal ud i en mission. Derved bliver det sværere at hverve nye medlemmer.

Der er problemer med postlister, hvilket kan give problemer i forbindelse med udsendelse af bladet.

Hjemmesiden er opdateret bortset fra indholdet fra seneste blad. Såfremt medlemmerne har noget, de ønsker i bladet, kan der rettes henvendelse til formanden.

Formanden er fortsat stolt over vores medlemsblad, hvor Merete fortsat gør et kæmpe arbejde som redaktør. Der modtages kommentarer fra personer, der ikke er medlemmer. Dette er et udtryk for, at bladet bliver læst. Det er ikke bestyrelsens hensigt at udøve censur i forbindelse med artiklerne.

Der har været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde. Det var ikke muligt at finde en egnet dato i 2011, hvorfor mødet først blev afholdt i februar 2012. Ellers er der stadig kontakt via out-look.

Formanden arbejder videre med planer om en tur til ex-Jugoslavien i 2015.  Bjarne Hesselbjerg,  formand for Forsvarets Blå Baretter, bistår med arrangementet, da hans forening har stor erfaring med ture til dette område. Der vil blive søgt tilskud fra diverse fonde, ligesom foreningen forventes at give et tilskud. Den anslåede pris er ca. 10.000,00 pr. person.

Sluttelig oplyste formanden, at han var villig til at tage en ny periode, da der ikke umiddelbart er et emne som ny formand. Gert Remme er ikke uinteresseret i formandsposten, men han står foran en udsendelse til Afghanistan.

Merete Norring oplyste, at det stadig er muligt at udsende 4 blade årligt. Det kan være svært at finde stof. Det er nødvendigt at tage fat i udsendte personer. Derfor bliver der næsten udelukkende kollegaer, som man kender.

Vores bladudgiver er et af de få trykkerier, der har været i stand til at overleve krisen. De giver stadig 2 flasker vin pr. indlæg.

Hun var villig til at give slip på jobbet som redaktør, såfremt nogen var villig til at tage over.

Jørgen Rasch Møller kunne herefter berette om FN-museets generalforsamling. Han havde været syg den pågældende dag, men Gert Thisted Knudsen havde fremsendt et referat. På selve dagen dukkede der en ny formandskandidat op, men det endte alligevel med genvalg til den siddende formand.

Der er en ledig post i bestyrelsen, såfremt en kollega skulle være interesseret.

Den 24. april deltog han i generalforsamlingen i Veteranhjem Trekantområdet. Her er der styr på tingene. Vores forening havde givet  kr. 500,00 til en æresvæg. Man mangler ”viceværter” til den daglige drift. Så interesserede kollegaer kan melde sig.

Efterfølgende var der nogle få kommentarer til beretningen. Flere roste redaktøren for det flotte blad, som man så frem til med glæde. Man ønskede at holde fast i hjemmesiden. Ser gerne en tekst til nogle af billederne.

Snak om tilskud til foreningens mulige tur i 2015. Såfremt foreningen brugte et større beløb til rejsen, kunne det måske få medlemmer til at melde sig ud af foreningen. Ville hellere bruge penge på at gøre foreningen mere interessant. Herunder gode foredragsholdere.

Desuden blev det debatteret, hvordan man får flere deltagere til vores arrangement.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

 

3: Regnskab.

Kassereren, Jan Mortensen, omdelte det reviderede regnskab. I dette års regnskab er der kun bonus for 3 blade, da bladudgiveren har haft store økonomiske problemer. Derfor havde bestyrelsen besluttet at eftergive bonus for blad nr. 1 i 2011.

Der var ikke påført udgifter for bladudgivelse for 2011. Afregningen kunne først  laves i januar  2012, hvorfor udgiften vil være påført regnskabet for 2012.

Desuden havde der ikke været udgifter til bestyrelsesmøde i 2011, da det ikke havde været muligt at finde en dato. Derfor blev der først afholdt bestyrelsesmøde i februar 2012.

Foreningen har stadig en god økonomi, hvilket især skyldes, at vi, uagtet krisen, stadig har en god aftale med bladudgiveren.

Kontingent uændret i 2012.

Der var ingen, der havde kommentarer til regnskabet. Godkendt med applaus.

 

4: Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer. Der var kun tale om få kosmetiske ændringer. Bl.a. ønskes ordet ”træf” fjernet. Desuden var der forslag om at tilføje en § 7a.

Ingen kommentarer til forslaget. Vedtaget.

 

5: Valg af bestyrelse.

Kurt Bannerhoff genvalgt som formand.

Poul Erik Pedersen ønskede ikke genvalg. Gert Remme valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Jacob Mølgaard genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Steen Lasse Grelk nyvalgt som suppleant.

Lars Ruby genvalgt som revisor.

 

6: Eventuelt.

Jørgen Rasch Møller oplyste, at PI Jesper Friedrichsen overvejer at skrive en bog om politiets deltagelse i missioner. Jørgen vil tage kontakt til ham.

Sluttelig kunne Jesper Christoffersen takke for forholdsvis god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.