Referat fra generalforsamlingen 2013

Af Stig Andersson Sydsjælland & Lolland Falster Politi


1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Christian Aarup og da der ingen modkandidater var, blev han valgt.
Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen havde været offentliggjort på foreningens hjemmeside før nytår, i Politiets blå Baretter i de forgangne 2 udgivelser og i bladet Dansk Politi nr. 1 – 2013.
Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen, hvor valg til de forskellige bestyrelsesposter endnu engang ikke var fuldt ud afklaret.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden oplyste indledningsvis, at tidl. næstformand Jørgen Rasch Møller desværre ikke kunne være til stede, idet han oven i et tidligere kendt sygdoms forløb igen var blevet ramt af sygdom. Jørgen er dog ved godt mod og vil gerne fortsætte med sit arbejde med FN museet, når han var klar. God vind herfra.
Formanden gennemgik medlemslisten og kunne herunder konstatere at vores driftige redaktør, som følge af sidste års diskussion vedr. vores tilstedeværelse på missionskurser, havde headhunted 10-15 nye medlemmer i forbindelse med internationalt kursus afholdt i Vejle. Endvidere kunne konstateres at foreningen består af 214 + de 15 nye aktive medlemmer samt pensionister.
Der er igen problemer med postlisterne, således at nogle medlemmer, der har figureret på postlisten i gennem mange år stadig ikke modtager vores medlemsblad. Formanden havde gentagne gange opdateret listen og afsendt til bladudgiveren, hvilket sidste gang havde resulteret i, at en i foreningen tidl. formand, der ikke længere er medlem, pludselig figurerede i toppen af listen.
Formanden roste igen redaktøren, der i øvrigt havde meldt forfald, idet hun havde pådraget sig en infektion på en tur til et afrikansk land, for hendes store engagement. Formanden konstaterede at bladet nok ikke ville kunne eksistere uden hende. Samtidig stor ros til Poul Erik, der læser korrektur. Poul Erik var desværre ikke til stede, men nød livet på en velfortjent ferie.
I forbindelse med ovennævnte efterlyste formanden artikler til vores blad. Der uddeles stadig vingaver til forfatterne.
Formanden deltog på flagdagen 5. september i København, gudstjeneste i Holmens kirke, samt  frokost hos rigspolitichefen. I forbindelse med lignende arrangementer i fremtiden efterlyste formanden en præsentabel fanebærer, idet det ofte var et problem at finde en fanebærer når der var behov for en sådan. Ole Amstrup meldte sig frivilligt og sammen med Trine Mark fra Nordsjællands politi, som også har meddelt, at hun gerne stiller op, skulle vi være dækket ind fremover.
Der bliver uddelt FN’s fredsmedaljer 24. oktober og i forlængelse heraf havde formanden undersøgt mulighederne for indførelse af en ”Politimedalje”, men umiddelbart var der ikke belæg for indførelse af en sådan, men hvem ved, hvad fremtiden bringer.Formanden opfordrede stadig eventuelle deltagere i 24.oktoberarragementerne til at skrive et lille indlæg til vores blad, meget gerne suppleret med et par fotos.Udsendte eller tidligere udsendte i FN-missioner har stadig mulighed for at erhverve FNs Fredsprismedalje. Den koster stadig kr. 300, og bestilling skal ske gennem vores formand.
Der var igen snak om en jubilæums tur til Tidl. Jugoslavien, og der undersøges stadig, ligesom der er mulighed for evt. at koble sig på militærets ture til området. Olfert Krogh gjorde i den forbindelse under debatten opmærksom på, at midlerne til Kammeratstøtteordningen gjaldt for samtlige statsansatte, og han mente, at det skulle berettige os til at modtage samme tilskud til vores medlemmer. Der vil blive taget kontakt til Bjarne Hesselbjerg, der er formand for foreningen, for at drøfte sagen. Olfert havde indsendt et forslag i den anledning. Mere om dette under indkomne forslag.
Der blev endvidere debatteret om, hvordan deltager antallet til årsmødet kunne forøges. Der blev under debatten luftet en ide om at afholde mødet, torsdag-fredag, således at de aktive medlemmer ikke skulle afvikle så mange timer over disse dage, ligesom evt. fremskyndelse af generalforsamlingen var på tale, nærmere om dette under indkomne forslag.

3. Regnskab
Kassereren, Jan Mortensen omdelte det reviderede regnskab og han kunne oplyse at der i dette års regnskab figurerede bonus for 4 blade, 3 og 4 fra 2011, samt 1 og 3 fra 2012. Han oplyste at der havde været nogle forviklinger med udgiveren, således at afregning mellem kassereren og redaktøren, således at afregning for 2011 først er foretaget januar 2012, hvilket i øvrigt giver samme problemstilling i 2013.
Der har ikke været udgifter til bestyrelsesmøder, da ingen er blevet afholdt.
Foreningens økonomi er stadig god, primært som følge af en god aftale med bladudgiveren og som følge af dette forbliver kontingentet uændret.
Stor ros til Jan Mortensen for indsatsen. Han oplyste at han agter at trække sig fra posten som kasserer, dog blev de senere valg afgørende for at han forbliver yderligere 1 år.
Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet, der herefter blev godkendt med sædvanlig ovation.

4. Indkomne forslag
Forslag fra Olfert Krog, der foreslår, at generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen, at få et formaliseret samarbejde med kammeratstøtteordningen, der kan bruges af alle, der er eller har været udsendt af den danske stat i fredsbevarende eller fredsskabende missioner.
Kammeratskabsordningen, der er på finansloven, arrangerer og finansierer bla. grupperejser til tidl. missionsområder i Kroatien og Bosnien, men har også mange andre gode tilbud til både udsendte og deres pårørende.
Forslaget blev vel modtaget og bestyrelse arbejder videre på sagen.
Forslag fra Hans Jørgen Blicher Lauridsen om flytning af generalforsamlingen, således at den evt. afholdes i marts.
Forslaget blev drøftet og der var bred enighed om, at generalforsamlingen kunne afholdes tidligere, dog ikke marts, der kan være uheldig m.h.t. vejret.

5. Valg af bestyrelse
Formanden, Kurt Bannerhoff, der ikke er på valg, havde ved sidste generalforsamling tilkendegivet at han ønskede at stoppe som formand såfremt en ny og egnet person opstillede. Således havde Kurt en aftale med Gert Remme, der er villig til at opstille som kandidat.
Forsamlingen forespurgt om der var andre personer, der stillede deres kandidatur til rådighed, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor Gert Remme under stor applaus blev valgt som ny formand i en periode af foreløbig 1 år.
Endvidere på valg Stig Andersson, valgt for 2 år og til næstformand, efter konstitution i bestyrelsen.
Endnu et bestyrelsesmedlem skulle vælges efter at Gert Remme blev formand. Suppleant Leif Møller ønskede ikke at fortsætte i foreningen, hvorfor Kurt Bannerhoff meddelte at han var villig til at fortsætte som almindeligt bestyrelsesmedlem, hvis ingen andre ønskede at opstille.
Kurt blev herefter valgt.
Aksel Lind valgt, under pres, som suppleant.
Ole Amstrup genvalgt som revisor.

6. Eventuelt
Uddeling af diverse gaver og en masse pæne ord til den afgående formand og efterfølgende takkede dirigenten, Christian Aarup, deltagerne og ikke mindst Ole Amstrup for forholdsvis god ro og orden.