Referat fra generalforsamlingen 2014

Af Stig Andersson Sydsjælland & Lolland Falster Politi

1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jesper Kristoffersen og da der ingen modkandidater var, blev han valgt.

Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen havde været offentliggjort i Politiets blå Baretter i de forgangne 2 udgivelser, samt Dansk Politi.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning

Jeg vil startede denne generalforsamling med at vi mindedes en af vores trofaste medlemmer, Jørgen Rasch Møller, som efter længere tids sygdom ikke længere er iblandt os. Jørgen var en af de meget aktive kollegaer i vores forening gennem mange år.  Han var engageret i mange ting, bl.a. veteranhjem og FN museet.

Æret være Jørgens minde.

Foreningen tæller i dag ca. 250 medlemmer. Vi har i år flyttet årsmødet/generalforsamlingen til lidt tidligere på året, og flyttet til torsdag/fredag, efter forslag fra flere. Det ser desværre ikke ud til at give flere deltagere. 20 er måske det magiske tal når der nævnes deltagerantal. Jeg kan se fra tidligere tilmeldinger at det som regel er antallet der møder op. Fremgik bl.a. af beretningen fra 2001. (22 deltagere)

Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i årets løb, et møde afholdt på Fangel kro 10. oktober og et møde umiddelbart før årsmødet.

Vi er i gang med et tiltag der skal skabe en mere direkte kontakt til medlemmerne.  Med Lasse som ”styrmand” arbejdes det på at lave et mailsystem så vi kan sende mails direkte til medlemmerne, om emner der har interesse for medlemmerne, herunder om afholdelse af årsmøde. Det håber vi kan skabe en lidt større interesse for deltagelse.

I beretningsperioden har Internationalt afsnit, Rigspolitiet, inviteret foreningen med til de afholdte debriefinger i Vejle, hvor vi har haft lejlighed til at reklamere for foreningen. Dette har givet ca. 25 nye medlemmer.

Foreningen var ligeledes af Rigspolitichefen inviteret med til Flagdagen 5. september. Foreningen var repræsenteret, og deltog i hele programmet. Dagen er nærmere beskrevet i blad nr. 4 2013. En rigtig god dag.  Jeg er glad for at vi blev inviteret med. Føler det er en anerkendelse af foreningen fra Rigspolitiets side.

Vi har i bestyrelsen haft en snak/diskussion (pr. mail) omkring anvendelse af foreningens midler i forbindelse med kørsel, gaver m.v. Der foreligger ikke en egentlig politik på dette område, men det er min hensigt sammen med bestyrelsen at arbejde på udarbejdelse af en forretningsorden, hvor der foreligger faste rammer for midlernes anvendelse.

Der arbejdes fortsat på at arrangere en jubilæums tur til Balkan området i forbindelse med foreningens 20 års jubilæum næste år. Vi vil forsat læne os op ad De Blaa Baretter som har konceptet og kontakter til disse ture. Økonomien skal ligeledes afklares, herunder om vi kan få andel i midler fra kammeratstøtteordningen.

De Blaa Baretter Har lige skiftet formand Bjarne Hesselbjerg er stoppet og ny formand er Niels Hartvig Andersen, pensioneret Oberst.

Vores blad som er vores store aktiv udkommer 4 gange årligt. Et blad som vi kan være utrolig stolte over, og som andre foreninger misunder os. En meget stor tak til Merete Norring for hendes arbejde med bladet.  Jeg skal i den anledning hilse fra Merete og sige, at hun gerne vil have artikler/billeder fra kollegaer som har været udsendt.

Sluttelig en stor tak til alle der gennem perioden har bidraget medarbejdet for vores forening. Tak til bestyrelsen – og endnu en gang en speciel tak til Merete, det fortjener hun.

3. Regnskab

Kassereren, Jan Mortensen omdelte det reviderede regnskab og han kunne oplyse at der i dette års regnskab figurerede bonus for 3 blade, 2 og 4 fra 2012, samt 1 blad fra 2013. Han oplyste at der havde været nogle forviklinger med at få bonussen udbetalt fra udgiveren. Det blev derfor aftalt, at vi skulle forsøge med en ny ordning således at trykkeren indbetaler et beløb hver måned. De 2 første måneder 3000,00 kr. og den 3.måned 3.500,00 kr, som senest skal være indbetalt den 10. i måneden. Det skyldige beløb fra de 3 ubetalte bonusser fra 2013 skulle betale inden april måned.

Der er i regnskabet for 2013 påført udgifter/betaling til redaktøren for både 2012 og 2013. Det har selvfølgelig påvirket regnskabet for 2013 i negativ retning, men udgifterne for 2013 er indeholdt i det regnskab de vedrører.

Dette års udgifter til generalforsamling/årsmøde er uden vingaver til foredragsholder og repræsentanter fra Rigspolitiet og Politiforbundet på kr. 921,00 samt transport udgifter til redaktøren på kr. 1.602,08, der vil blive påført regnskabet for 2013. Årsagen hertil er, at afregningen mellem kasseren og redaktøren er foretaget samtidig med afregningen af udgifter til bladudgivelserne for 2012, der først har kunnet lade sig gøre i januar 2013.

Der har yderligere været udgifter, som har påvirket i negativ retning, således har vi i 2013 et underskud på 19.785,93 kr, mens vi i 2012 havde et overskud på 28.934,50 kr., hvoraf halvdelen af forskellen skyldtes de samlede udgifter ved årsmøde/generalforsamling, hvoraf de 2.523,08 kr. reelt vedrører regnskabet for 2012. Herudover er der udgifter gor både 2012 og 2013 til redaktøren, samt flere andre faktorer, hvor af de største har været øgede transport udgifter.

Regnskabet blev godkendt.

Stor tak til kasseren Jan Mortensen for hans indsats i gennem en årerække.

4. Indkomne forslag

Forslag fra formanden til ændring af vedtægternes § 6

Nuværende tekst:

Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, l suppleant og 1 revisor vælges på lige år.

Kasseren, 1 bestyrelsesmedlem, l suppleant og 1 revisor vælges på ulige år.

Ny tekst:

Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og l revisor vælges på ulige år.

Kasseren, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant og l revisor vælges på lige år.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

5. Valg af kasser 

Kasseren ønskede ikke, som tidl. tilkendegivet, at fortsætte og bestyrelsen pegede herefter på Finn Knudsen, nu pensionist, men tidl. tjenestegørende i Haderslev. Finn har tidl. erfaring fra tilsvarende funktion bla. fra IPA Sønderjylland.

Forespurgt var der ingen mod kandidat, hvorfor Finn Knudsen blev enstemmigt valgt.

6. valg af bestyrelse

Jacob Mølgård på valg, genopstiller. Ingen modkandidat og Jacob Mølgård genvalgt.

7. valg af suppleant

Lasse Grelk på valg, genopstiller. Ingen modkandidat og Lasse Grelk genvalgt.

Aksel Lind havde tilkendegivet, at han ikke længere ønskede at være suppleant, hvorfor en ny skulle vælges.

Bestyrelsen indstillede Jan Mortensen til suppleant.

Der var ingen yderligere mod kandidat og Jan Mortensen blev valgt.

8. valg af revisor

Lars Ruby på valg, genopstiller. Ingen modkandidat og Lars Ruby blev genvalgt.

9. Eventuelt
Formanden fremviste et udkast til en evt. politimedalje:

Medaljen er 35 mm i diameter og udføres i sølv.
Den udleveres med krydsbånd der består af 3 farver.
Rødt og hvidt i centrum som vist og mørkegrønt på hver side af det hvide.

Medaljen er indstiftet af Rigspolitichefen i (20XX) til påskyndelse af den indsats såvel polititjenestemænd som civilt ansatte i Rigspolitiet har ydet for Danmark i International Tjeneste siden 22. marts 1992.

Erhvervelse:
Erhvervelse af medaljen sker efter ansøgning. Nuværende og tidligere ansatte i Rigspolitiet kan søge.
Ansøgeren skal have forrettet tjeneste for en international anerkendt organisation udsendt af eller på vegne af den danske stat.

Uddeling:
Medaljen uddeles hvert år den 5. september i forbindelse med afholdelse af ”Den nationale flagdag”.
Medaljen kan i særlige tilfælde tildeles ”post mortem”.

Uddeling af div. gaver og ordskvalder, superlativer til den afgående kasserer. Igen en stor ros fra foreningen til redaktøren for et fantastisk arbejde med vores blad. En hilsen fra Erik Jensen, der jo altid er med, samt Jette, der er pt. feriere i USA. Efterfølg. takkede dirigenten Jesper Kristoffersen for forholdsvis god ro og orden.